چاپ و تولید اولین جعبه های واکسن برکت

جشن پایان سال 1401

سی امین سالگرد تاسیس شرکت پارسان حروف در نمایشگاه فارمکس 2022

گزارش پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی فارمکس 2023

جشن پایان سال۱۴۰۲ پرسنل شرکت پارسان حروف